بدعت کی ۵ اقسام

بدعت واجبہ ، بدعت مستحب، بدعت مباح ، بدعت حرام، بدعت مکروح

(شرح صحیح مسلم امام نووی)

0911201701