📒قهرالدیان علی مرتد بقادیان

قادیانی مرتد پر قہر خدا وندی📒

✍امام اہلسنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ

جلد 15 رسالہ 13

15.13 Qadiyani Murtad Py Qehry Khuda Wandi