✾ الترغیب والترہیب مترجم ✾

ترغیب و ترھیب | والترہیب | المنذری

محدث: امام ابو محمد زکی الدین عبد العظیم منذری، المتوفی ٦٥٦ ھ

مترجم: محمد صابر علی صابر 

ضیا القرآن، کراچی

دو جلدیں:

Al targheeb wat tarheeb | al targeeb | targib tarhib | imam munzari

والترہیب

-الترغیب و الترھیب – اول

و الترھیب – دوم