Mamoolat E Milad Aur Shaitani Wasawas

،معمولات عید میلادالنبی ﷺ اور شیطانی وساوس