✾ مسند ابو داود الطیالسی ✾
محدث: امام ابو داؤد سلیمان ابن داؤد ابن الجارود الطیالسی المتوفی ٢٠٤ھ
مسند الطیالسی | مسند ابو داؤد
مترجم: غلام دستگیر چشتی سیالکوٹیا
شبیر برادرز
Musnad e tayalisi | abu dawood altayalisi | tiyalisi
تین جلدیں:

ابو داود الطیالسی

ابی داود الطیالسی جلد 1

ابی داود الطیالسی جلد 2

ابی داود الطیالسی جلد 3